Om PIRsyd

Hos PIRsyd får du alltid den tid och hjälp som du vill ha och behöver.

Inga möte med stressade förvaltare som redan före ert möte har en klar agenda avseende vad du "ska placera i"


Med över 30 års branscherfarenhet har vi sett allt från Kjell Olof Feldts engångsskatt på 80-talet till fantastiska börsuppgångar. När detta varvas med finanskris 1992, IT raset 2000 samt inte att förglömma den så kallade Lehmann Brother kraschen 2007. Så blir resultatet att man som rådgivare känner vördnad för verkligheten och inte intalar sig att allt alltid går uppåt.


Genom åren har våra kunder funnits företrädesvis inom segmentet små och medelstora företag, samt stiftelser av olika slag. Här arbetar vi tillsammans med ägare avseende hans/hennes privata förmögenhetsuppbyggnad och personalens pensionlösningar och privata sparande.

Vi bygger upp både pensionspolicys för företagen och en god förvaltning på bolagsmedel.

Vid avveckling av företag kan man finna stora förtjänster i sk trädabolag. Funderar du på att flytta från Sverige vid din pensionering. Här bistår vi med regeltolkning och förvaltningshjälp.


Det är viktigt för oss att skapa förståelse för ditt sparande och dina placeringar. Att få full transparens i vårt samarbete är primärt.

Vi tar inte ut några provisioner på dina depåförsäkringar. Investeringssparkonto är alltid kostnadsfritt.

Vi arbetar också för att dina fonder och andra placeringar skall handlas till nettopris och utan courtage. Det vill säga den traditionella fondkostnaden är renskrapad från eventuella provisioner. 

Vår ersättning är ett avtalat rådgivningsarvode som dras direkt i din depå. På detta sättet får du en klar och transparent bild över dina investeringar. Dessa avgifter ser du också tydligt i dina depåtransaktioner


PIRsyd är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447. SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.  

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Ombudsbolaget. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svp.se


För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svp.se


PIRsyd innehar erforderliga licenser och tillstånd såsom Swedsec och Insuresec licensiering