Strukturerade lösningar

Strukturerade lösningar

Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner.

Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov. 

Strukturerade placeringar bör vara en naturlig del av varje väldiversifierad portfölj, antingen som komplement till traditionella fond och aktieinvesteringar eller som byggstenar i en portfölj enbart bestående av strukturerade placeringar med varierande löptid, avkastningsprofil och risknivå. 

De vanligaste typerna av strukturerade placeringar är kapitalskyddade placeringar, indexbevis och autocalls.


Vi erbjuder primärt strukturerade lösningar från Strivo och Garantum 


Kapitalskyddade placeringar
Kapitalskyddade placeringar består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen utgör kapitalskyddet i placeringen. Optionsdelen kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror.

Om underliggande tillgångar utvecklas positivt under placeringens löptid utbetalas en avkastning som står i relation till denna uppgång. Om utvecklingen i underliggande tillgångar skulle vara negativ återbetalas det nominella beloppet.


Indexbevis
Ett indexbevis liknar i grunden en kapitalskyddad placering, men saknar fullt kapitalskydd. Genom att ge upp en del av kapitalskyddet ger placeringen möjlighet till en högre exponering mot underliggande marknad och därmed en högre avkastningspotential. Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar.


Autocalls
Autocalls ger möjlighet till en löpande kupongutbetalning under löptiden. Utvecklingen i underliggande tillgångar observeras med en viss

frekvens, t.ex. årligen och om  utvecklingen stämmer överens med

vissa förutbestämda villkor, exempelvis att ingen tillgång har fallit under en viss nivå av sin startkurs kan placeringen betala ut en kupong. Placeringen kan också förfalla och utbetalas i förtid. Liksom indexbevis har autocalls vanligtvis ett kursfallsskydd som delvis skyddar mot förluster vid negativ marknadsutveckling.