Alternativ till räntefonder

Alternativ med låg riskSBF Bostad


Investera direkt i hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige


Läs merStrukturerad produktLäs mer
Lock in funktion


Inlåsning av avkastning


Inlåsningsfunktioner har under senare år blivit vanliga i strukturerade placeringar. Vissa typer fokuserar på inlåsning av kapitalskydd medan andra istället riktar in sig mot placeringens avkastningspotential. Den gemensamma nämnaren för de olika inlåsningsfunktionerna är idén om att åstadkomma en ökad stabilitet och bättre förutsägbarhet under placeringens löptid. Tack vare inlåsningsfunktioner minimeras diskrepansen mellan placeringens aktuella marknadsvärde och dess teoretiska slutvärde. Investerare vill med andra ord försäkra sig om att faktiskt få ta del av den avkastning som uppnåtts och därigenom begränsa risken förknippade med kursnedgångar.

En så kallad Lock-In-funktion innebär att placeringen automatiskt låser in en avkastning i relation till utvecklingen i underliggande tillgång(ar) givet att placeringen nått någon av de fördefinierade inlåsningsnivåerna. Dessa inlåsningsnivåer kan exempelvis vara jämna 5-procentintervaller. Genom att stegvis låsa in och garantera en uppnådd avkastning går man från en osäkerhet kring huruvida en viss uppnådd avkastning skall realiseras på slutdagen, till att med säkerhet veta att en inlåst avkastning kommer att betalas ut när placeringen löper ut.

Särskilt stor nytta kan funktionen göra i placeringar med en hög initial risknivå, såsom marknadswarranter. Inte sällan innebär en inlåst avkastning att placeringens s.k. SRI-risk går från den högsta till den lägsta (7 till 1). Detta inträffar då storleken på den inlåsta avkastningen är i paritet med investerat belopp. Därmed återstår endast risken som är kopplad till emittentens återbetalningsförmåga.

 


Läs mer